KnockDoor คืออะไร ?
KnockDoor เป็น market place สำหรับการจ้างแม่บ้านรายวัน รายครั้ง เหมาะกับการทำความสะอาดบ้าน คอนโด สำนักงาน ลูกค้าจะมีความยืดหยุ่นสูงในการจ้างแม่บ้าน จ่ายเท่าที่ทำ ไม่ต้องแบกรับต้นทุนที่มากเกินความจำเป็น แม่บ้านทุกคนผ่านการเช็คประวัติ ผ่านการฝึกอบรม มีการรีวิว จากลูกค้าท่านอื่น ๆ
แม่บ้าน KnockDoor มาจากไหน ?
แม่บ้าน KnockDoor เป็นแม่บ้านมืออาชีพทั่วไปที่มีความประสงค์จะร่วมทีมกับบริษัท KnockDoor จึงสมัครเข้ามา บริษัทฯ จะทำการสัมภาษและทดสอบความรู้ความสามารถ และมีการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งบริษัทฯยังได้ทำการเช็คประวัติอาชญากรรม กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีประวัติในทางที่ไม่ดี แต่แม่บ้าน KnockDoor มิได้เป็นพนักงานที่ขึ้นตรงกับบริษัทฯ แม่บ้าน KNockDoor มีสถานะเป็นแม่บ้านอิสระที่ใช้ช่องทางการให้บริการลูกค้าผ่านทาง platform ของ KnockDoor เท่านั้น
แม่บ้าน KnockDoor มีสัญชาติใดบ้าง ?
แม่บ้าน KNockDoor เป็นชาวไทยทั้งหมด
บริษัทฯ จะมั่นใจได้อย่างไรว่าการทำงานจะสะอาดเรียบร้อย ?
บริษัทฯจัดให้มีการอบรมมาตรฐานการทำงานทุก 3 เดือน เพื่อความมั่นใจในมาตรฐานการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน หากลูกค้าไม่พึงพอใจในความสะอาดเรียบร้อยที่ได้รับ แม่บ้านจะแก้ไขงานจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย
ลูกค้าจะมั่นใจในความปลอดภัยและข้าวของเสียหายอย่างไร ?
แม่บ้านทุกคนผ่านการตรวจเช็คประวัติอาญชญากรรม กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว และการให้บริการลูกค้าทุกครั้ง บริษัทฯมีการรับประกันความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย ในวงเงินไม่เกิน 1 หมื่นบาท และลูกค้ามีหน้าที่ต้องเก็บข้าวของมีค่าให้มิดชิด เพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาท อันอาจเกิดขึ้นได้
หากลูกค้าจองงานและชำระค่าบริการไปแล้ว แต่ไม่มีแม่บ้านรับงาน จะทำอย่างไร ?
เมื่อลูกค้าโพสงานในระบบและชำระค่าบริการแล้ว แม่บ้านจะทำการกดรับงาน และติดต่อลูกค้าล่วงหน้าก่อนถึงวันให้บริการ แต่หากไม่มีแม่บ้านท่านใดรับงาน ทางเจ้าหน้าที่จะพยายามหาแม่บ้านให้แก่ลูกค้า แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถหาแม่บ้านมาบริการได้ เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ลูกค้าเลื่อนวันที่ขอรับบริการ หรือคืนเงินค่าบริการในกรณีที่ไม่สะดวกในการเลื่อนวันนัด