กาญจนา สมศรี

ที่อยู่เมืองสมุทรปราการ

จำนวนงานทั้งหมด273

ความพึงพอใจรวม  4.86

ภรภัทร์ ปัญญาแก้ว

ที่อยู่สวนหลวง

จำนวนงานทั้งหมด264

ความพึงพอใจรวม  4.86

นฤมน ชีวะวิโรจน์

ที่อยู่ดอนเมือง

จำนวนงานทั้งหมด255

ความพึงพอใจรวม  4.94

เอนก อัมวรรณ

ที่อยู่บางนา

จำนวนงานทั้งหมด250

ความพึงพอใจรวม  5.00

ศิราณี จันทร์นิตรากลาง

ที่อยู่บางเขน

จำนวนงานทั้งหมด221

ความพึงพอใจรวม  5.00

ปวีณา พลเยี่ยม

ที่อยู่ดินแดง

จำนวนงานทั้งหมด217

ความพึงพอใจรวม  4.88

บังอร พิมพ์หาร

ที่อยู่บึงกุ่ม

จำนวนงานทั้งหมด209

ความพึงพอใจรวม  4.69

มณี พรมสนาม

ที่อยู่เมืองปทุมธานี

จำนวนงานทั้งหมด208

ความพึงพอใจรวม  4.89

สุภาพร อัตตาหาร

ที่อยู่เมืองสมุทรปราการ

จำนวนงานทั้งหมด183

ความพึงพอใจรวม  4.27

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12