มณีอร อัศวภูมิ

ที่อยู่คลองหลวง

จำนวนงานทั้งหมด138

ความพึงพอใจรวม  4.65

กฤติกา ตันมณี

ที่อยู่ราชเทวี

จำนวนงานทั้งหมด135

ความพึงพอใจรวม  4.17

เสาวนีย์ ธรรมนิยา

ที่อยู่บางกะปิ

จำนวนงานทั้งหมด129

ความพึงพอใจรวม  3.98

นฤมล นิลเกษ

ที่อยู่ห้วยขวาง

จำนวนงานทั้งหมด127

ความพึงพอใจรวม  4.95

จิระนันต์ ไข่ทอง

ที่อยู่บางกะปิ

จำนวนงานทั้งหมด116

ความพึงพอใจรวม  4.68

สุภาพร วังภูมิใหญ่

ที่อยู่จตุจักร

จำนวนงานทั้งหมด110

ความพึงพอใจรวม  4.35

นิตยา แซ่ฉั่ว

ที่อยู่ราชเทวี

จำนวนงานทั้งหมด108

ความพึงพอใจรวม  5.00

ราตรี อินอร่าม

ที่อยู่ปทุมวัน

จำนวนงานทั้งหมด108

ความพึงพอใจรวม  4.95

หนูกัน ไตรวงษา

ที่อยู่สวนหลวง

จำนวนงานทั้งหมด104

ความพึงพอใจรวม  4.44

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12