อโนมา หวังทิวกลาง

ที่อยู่บางน้ำเปรี้ยว

จำนวนงานทั้งหมด99

ความพึงพอใจรวม  5.00

ภคนิตย์ เพชรพีรดา

ที่อยู่บางกรวย

จำนวนงานทั้งหมด93

ความพึงพอใจรวม  4.97

พชรภัทร เหมสงวน

ที่อยู่บางนา

จำนวนงานทั้งหมด93

ความพึงพอใจรวม  5.00

กาญจนา​ สุภาวงค์

ที่อยู่เมืองชลบุรี

จำนวนงานทั้งหมด92

ความพึงพอใจรวม  4.59

เยี่ยม อัมวรรณ

ที่อยู่บางนา

จำนวนงานทั้งหมด89

ความพึงพอใจรวม  4.47

ไพบูลย์ สัวสดิ์ศรี

ที่อยู่สวนหลวง

จำนวนงานทั้งหมด84

ความพึงพอใจรวม  4.92

อุษณี แซ่เอ้า

ที่อยู่บางกะปิ

จำนวนงานทั้งหมด82

ความพึงพอใจรวม  5.00

พัชรี สายดวง

ที่อยู่บางกะปิ

จำนวนงานทั้งหมด81

ความพึงพอใจรวม  4.95

นวพร นาคขำ

ที่อยู่สวนหลวง

จำนวนงานทั้งหมด67

ความพึงพอใจรวม  4.35

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12