Knockdoor

นโยบายการคัดกรองแม่บ้าน

Knockdoor กับนโยบายการคัดกรองแม่บ้าน

         Knockdoor ให้ความสำคัญกับการคัดกรองแม่บ้าน และ หรือ ผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์ม knockdoor ก่อนอนุมัติเข้าสู่ระบบ เพื่อให้บริการต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
         แม่บ้านหรือผู้ให้บริการ ทุกท่านจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีประวัติที่เสียหาย แม่บ้านหรือผู้ให้บริการ ทุกท่านจะต้องผ่านการสัมภาษเพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งในด้านความรู้ความสามารถในงาน ทัศนะคติ และมีหัวใจในงานบริการ แม่บ้านทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอปรมการให้บริการจาก knockdoor เพื่อให้มั่นใจว่าจะรักษามาตรฐานการให้บริการในระดับที่สูงอยู่ตลอดเวลา
         Knockdoor จะทำการตรวจติดตามคุณภาพการให้บริการของแม่บ้านอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า knockdoor จะทำการสอบสวน ตักเตือนเพื่อให้พัฒนาหรือปรับปรุง แต่หากพิจารณาเห็นว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรง หรือกระทำผิดโดยเจตนา knockdoor จะทำการคัดผู้ให้บริการท่านนั้น ออกจากระบบในทันที