Knockdoor

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Knockdoor กับนโยบายความเป็นส่วนตัว

         Knockdoor จะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ อันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ รูปภาพ IP address ข้อมูลทางการเงินต่างๆ โดยจะไม่มีการแจกจ่าย จำหน่าย หรือเปิดเผยให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด ยกเว้นแต่เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย
         Knockdoor จะทำการพัฒนาระบบของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ อย่างต่อเนื่อง
         หากท่านมีข้อกังวลใดๆ หรือมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่ support@knockdoor.net